12Х1МФ

Наименование Цена
Лист г/к 2мм Ст.12Х1МФ 1200х2500 от 136000
Лист г/к 3мм Ст.12Х1МФ 1250х2500 от 150000
Лист г/к 4мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 148000
Лист г/к 5мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 138000
Лист г/к 6мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 150000
Лист г/к 8мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 150000
Лист г/к 10мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 150000
Лист г/к 12мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 138000
Лист г/к 12мм Ст.12Х1МФ 2000х6000 от 128000
Лист г/к 14мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 130000
Лист г/к 16мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 150000
Лист г/к 18мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 128000
Лист г/к 20мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 130000
Лист г/к 22мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 128000
Лист г/к 25мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 158000
Лист г/к 25мм Ст.12Х1МФ 2000х6000 от 128000
Лист г/к 28мм Ст.12Х1МФ 1500х2000 от 128000
Лист г/к 30мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 158000
Лист г/к 32мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 158000
Лист г/к 36мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 130000
Лист г/к 40мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 158000
Лист г/к 50мм Ст.12Х1МФ 1500х6000 от 158000